Ponuka Služieb

Poskytujem pre Vás tieto služby:

Revízie plynových zariadení (firmy, správcovia budov, obyvateľstvo)


Revízie tlakových zariadení


Odborné prehliadky tlakových nádob stabilných a kotolní


Montáž kúrenia a vody


Montáž rozvodov plynu


Odstraňovanie závad po revízii


Výmeny plynových kotlov a kotlov na pevné palivá (Immergas, Dakon, Attack, Viadrus)


Evidencia a následné upozornenie na končiace termíny odborných prehliadok a skúšok

Revízie tlakových zariadení

A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu:

b) tlaková nádoba stabilná ktorá

1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je bod ich varu pri tlaku 0,2 MPa, s objemom nad 10 lirov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku12) v MPa (ďalej len bezpečnostný súčin) je väčší ako 20 (200); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku ak spĺňa uvedené parametre,

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,5 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu:

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

b) tlaková nádoba stabilná ktorá obsahuje

1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),

e) potrubné vedenie
2. s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti

f) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré
1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho preacovného tlaku,

2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

3. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,
Revízie a opravy plynových zariadení

Technické zariadenia plynové skupina A na:

f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g2 rozvod plynov z nekovových materiálov

h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW

Technické zariadenia plynové skupina B na:

f znižovanie tlaku so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

g2 prípojky z nekovových materiálov

h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MWCenník

Cena je dohodnutá vždy individuálne podľa množstva zadanej práce.
Certifikáty, osvedčenia, kurzy

Osvedčenie

Certifikát

Kurz

Certifikát

Osvedčenie

Osvedčenie

Osvedčenie

Osvedčenie

Osvedčenie

Osvedčenie

NullKontaktné Informácie

Slávik Jozef
Nerudova 733/29
Dubnica nad Váhom
tel.: 0917 653 712
e-mail: jsjozefslavik@gmail.com
IČO.: 45 861 871
DIČ: 1075368382